Strony
 

Procedura wydawania legitymacji szkolnej , karty rowerowej, duplikatu świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności

 


Procedura wydawania legitymacji szkolnej , karty rowerowej, duplikatu świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności
w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem


Legitymacja szkolna


Nie pobiera się opłaty za pierwszą legitymację szkolną  (po przyjęciu dziecka do szkoły).
Nie pobiera się opłaty za wydanie nowej legitymacji w przypadku np. zmiany adresu lub nazwiska.

 Jeżeli następuje zmiana danych osobowych, należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz zwrot posiadanej legitymacji.


Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej


1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o nowy dokument. Załącznik nr 1

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania). Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie legitymacji szkolnej powinna być kolorowa o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy.

3. Za wydanie nowej legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości   9 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

Zasady wydawania wtórnika karty rowerowej

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie wtórnika karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 2

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania).

3. Za wydanie wtórnika karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

Zasady wydawania duplikatu świadectw szkolnych

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 3


2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.

3. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

4. Duplikat zawiera: - na pierwszej stronie u góry wyraz "Duplikat", - na końcu dokumentu wyrazy "oryginał podpisali" nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzenie nieczytelności podpisów, datę wystawienia duplikatu, pieczęć urzędowa.

6. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

7. Termin wykonania duplikatu: do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie - za potwierdzeniem odbioru.


WNOSZENIE OPŁATY ZA WYDANIE WTÓRNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ


Opłatę za wydanie wtórnej legitymacji szkolnej należy wnosić na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem 
Bank Pekao 47 1240 4748 1111 0000 4873 4288 z dopiskiem: "opłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia, klasa"


WNOSZENIE OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO


Opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na rachunek bankowy  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem 
Bank Pekao 47 1240 4748 1111 0000 4873 4288 z dopiskiem: "opłata za duplikat świadectwa szkolnego, imię i nazwisko